# x
Skip to main content

Ubezpieczenia i odszkodowania dla narciarzy.

Autor: |
Akcja ratunkowa (foto: archiwum Narty.pl)

Gdy jedziemy w góry na wypoczynek na narty, powinniśmy pomyśleć o wykupie pakietu ubezpieczeń, chroniącego nas przed skutkami wypadku.

Bardzo ważne jest ubezpieczenie od kosztów leczenia - KL. Ofiara wypadku posiadając to ubezpieczenie dostaje odszkodowanie obejmujące poradę lekarską, pobyt w szpitalu lub operacje.

Ważne jest także ubezpieczenie OC - podstawową zasadą odpowiedzialności cywilnej jest zasada winy, którą stosuje się również do osób wyjeżdżających na odpoczynek zimowy. Jej brzmienie wyrażone jest w art. 415 k.c., zgodnie z którym "kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia". Bardzo częstym przykładem obowiązku naprawienia szkody powstałym po stronie narciarza jest najechanie lub zajechania drogi innemu korzystającemu ze stoku, na skutek czego może dojść do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (np. złamana noga, ręka, uraz czaszki itp.) lub uszkodzenia czy zniszczenia mienia (np. złamana narta, uszkodzone wiązanie).

Innym przykładem ukazującym odpowiedzialność odszkodowawczą jest oparzenie innego narciarza gorącą herbatą podczas odpoczynku. Jeżeli do zdarzenia doszło na skutek niedochowania zasad ostrożności do panujących warunków, przecenienia swoich umiejętności narciarskich lub niedostosowania się do ogólnie przyjętych zachowań na stoku, wówczas na "sprawcy" ciążyć będzie obowiązek naprawienia szkody, którą rozumieć należy jako wszelkiego rodzaju uszczerbek, zarówno majątkowy,  jak i niemajątkowy.

Obowiązek naprawienia szkody obejmuje obejmuję  nie tylko szkodę taką jak np. zakup nowych nart ale także zwrot tzw. utraconych korzyści np. utracone wskutek pobytu w szpitalu zarobki. Zasadę tę wyraża art. 361 k.c. przez wskazanie, iż naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody. W razie wyrządzenia szkody na osobie kwota należnego odszkodowania obejmie także zwrot wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów (art. 444 §1 k.c.) np. koszty leczenia szpitalnego, koszty rehabilitacji, zakupu odpowiednich protez, odpowiednich lekarstw, koszty zaleconej diety itp.

Jeśli na skutek wypadku osoba w nim poszkodowana zostanie inwalidą, odszkodowanie obejmuje również kwotę, która będzie potrzebna przekwalifikowania zawodowego. Jeśli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. W razie jego śmierci wynikłej wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia w związku ze zdarzeniem, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł (art. 446 §1 k.c.).Kolejnym wydatkiem, który musi brać pod uwagę osoba uprawiająca narciarstwo jest zasądzenie na rzecz poszkodowanego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 445).

Innym, obowiązkiem, który może zostać nałożony na sprawcę szkody może być wypłacanie renty osobom, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny (art. 446 §2 k.c.) lub jednorazowego odszkodowania osobom bliskim poszkodowanego, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej (art. 446 §3 k.c.).

Następnym ważnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie sprzętu narciarskiego. Ubezpieczenie to ma za zadanie zabezpieczyć sprzęt narciarski. Ochroną objęte jest jego zniszczenie, uszkodzenie lub utrata spowodowane wypadkiem na stoku, działaniem sił przyrody czy innych zdarzeń losowych, jak huragan, lawina, powódź, pożar.
Określając sumę ubezpieczenia, należy brać pod uwagę wartość sprzętu narciarskiego, który zabieramy ze sobą na urlop. W ramach tego ubezpieczenia warto też zwrócić sporą uwagę na przesłanki odpowiedzialności w razie utraty sprzętu na skutek kradzieży, gdyż w standardowych warunkach ochrona ubezpieczeniowa ze strony zakładu ubezpieczeń jest ograniczona, sprowadzając się do wypadków, w których kradzież jest mało prawdopodobna.

Warto ponadto zwrócić uwagę, czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe, wypłacając odszkodowanie, pomniejszy świadczenie o stopień amortyzacji oraz w jaki sposób wartość odszkodowania będzie obliczana.

Bardzo ważnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem sportu (NNW sportowców). Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną w czasie uprawiania sportu, w następstwie czego ubezpieczony wbrew swojej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Innym ważnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie od kosztów ratownictwa KR. Poszkodowany w wypadku, gdy ma wykupione to ubezpieczenie, dostaje zwrot kosztów akcji ratunkowej o poszukiwań w górach oraz pierwszego transportu z miejsca wypadku.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe często zaniżają odszkodowania. Dlatego na rynku pojawia się coraz więcej firm specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań.

Jedną z nich jest firma InterLex.
Firma pobiera honorarium dopiero po zakończeniu sprawy.Firma InterLex pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach, gdyż wie, że każdy może znaleźć  się w podobnej sytuacji.  Pomoc udzielona każdemu klientowi i jego zadowolenie, to olbrzymia satysfakcja z wykonanej pracy.

Kontakt:
tel. 0 801 000 806,
e-mail:biuro@interlex.pl

Dodaj komentarz