Grupa - SMOTION - Volkl - 2011/2012

ModelDINWagaDla kogo
sMotion 12.0 TC D 4.0 - 12.0 40 - 120 KG
sMotion 12.0 TC 4.0 - 12.0 40 - 120 KG
sMotion 11.0 3.0 - 11.0 30 - 100 KG