Grupa - EMOTION - Volkl - 2011/2012

ModelDINWagaDla kogo
iPT eMotion 11.0 TC D Tierra 3.0 - 11.0 30 - 110 KG
iPT eMotion 11.0 TC D Fuego 3.0 - 11.0 30 - 110 KG