Przykładowe rozmieszczenie reklam na www.narty.pl

(kliknięcie w obrazek spowoduje pobranie pełnego podglądu)
Rozmieszczenie reklam na stronie głównej Narty.pl
Rozmieszczenie reklam na stronie głównej Narty.pl
Rozmieszczenie reklam na stronie treści artykułu
Rozmieszczenie reklam na stronie treści artykułu
Rozmieszczenie reklam na stronach "warunki narciarskie"
Rozmieszczenie reklam na stronach "warunki narciarskie"
Brand mark na stronie głównej Narty.pl
Brand mark na stronie głównej Narty.pl
Expandable billboard na stronie głównej Narty.pl
Expandable billboard na stronie głównej Narty.pl
Scroller na stronie głównej Narty.pl
Scroller na stronie głównej Narty.pl
Top layer na stronie głównej Narty.pl
Top layer na stronie głównej Narty.pl

Założenia ogólne

 1. Adres docelowy nie może być dłuższy niż 2000 znaków.
 2. Waga poszczególnych plików kreacji emitowanego przez serwer Cormedia jest odpisana w szczegółach kreacji i wynosi od 40 kB do 60 kB.
 3. Reklama nie może obciążać procesora standardowego komputera w więcej niż 25%. Za standardowy przyjmuje się komputer z procesorem Intel Celeron 1,7 GHz lub AMD Duron 1,7 GHz z zainstalowanym Flash Player w wersji 8.
 4. W przypadku kreacji zawierających przezroczyste obszary nie dopuszcza się przykrywania ich niewidocznym przyciskiem przechwytującym kliknięcia - jedynie widoczne dla użytkownika fragmenty kreacji mogą przekierowywać po kliknięciu na stronę reklamodawcy.
 5. Zabronione jest tworzenie kreacji zaciągających dodatkowe elementy lub odwołujących się do zewnętrznych plików (np.: streaming w kreacjach .swf). Wyjątkiem są kreacje, których założeniem jest takie właśnie działanie.
 6. Zabronione jest używanie skryptów zmieniających okno przeglądarki (wymiar, położenie). Wyjątek stanowią kreacje, których założeniem jest takie właśnie działanie.
 7. Kreacje i kody serwujące nie mogą powodować występowania błędów lub ostrzeżeń podczas serwowania reklamy.
 8. Jeśli w kampanii wymagane jest użycie multiclickTag’ów (wiecej niż 1 clickTag) prosimy o zaszycie odpowiednio: clickTag1 dla 1 adresu URL, clickTag2 dla 2 adresu URL, itd. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wielkość liter.
 9. Kreacje emitowane z kodów zewnętrznego ad serwera powinny zostać przygotowane zgodnie ze specyfikacją techniczną danego ad serwera.

Ogólne wymagania form reklamy

Kreacje .SWF (flash)

Wszystkie kreacje .swf, niezależnie od ich formy muszą posiadać zaszytą zmienną clickTag, umożliwiającą zliczanie kliknięć przez ad serwer. Poniżej instrukcja:

 1. Tworzymy nową warstwę nad przygotowaną animacją – ustawiamy ją jako najwyższą.
 2. Rysujemy na niej prostokątny obszar, który przekształcamy na symbol – 'button'.
 3. Ustawiamy symbol na całkowicie przezroczysty.
 4. Do symbolu dowiązujmy wywołanie funkcji z odpowiednimi parametrami.

UWAGA! Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wielkość liter w zmiennej clickTag.

Action Script 2.0

on (release){
  getURL(_root.clickTag, "_blank");
}

Action Script 3.0

var clickTag:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.clickTag;
target_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK, targetUrlHandler);
function targetUrlHandler(e:MouseEvent):void{
  if(clickTag){
    var req:URLRequest = new URLRequest(clickTag);
if(!ExternalInterface.available){
      navigateToURL(req, "_blank");
}else{
var strUserAgent:String = String(ExternalInterface.call("function(){
        return navigator.userAgent;
}")).toLowerCase();
if(strUserAgent.indexOf("firefox") != -1 ||
        (strUserAgent.indexOf("msie") != -1 &&
uint(strUserAgent.substr(strUserAgent.indexOf("msie")+5,3))>=7)){
          ExternalInterface.call("window.open", req.url, "_blank");
      }else{
navigateToURL(req, "_blank");
}}}}

Zamykanie i zwijanie kreacji

 1. Kreacje emitowane na warstwie, zasłaniające treść strony powinny posiadać przycisk “zamknij X”, pisany czcionką o wysokości min. 12 px, krzyżyk 14x14 px. Napis powinien znajdować się na nieprzezroczystym tle, w prawym, górnym rogu kreacji, powinien być dobrze widoczny i działający na całej powierzchni (cały obszar napisu powinien być klikalny). Ponadto przycisk „zamknij X” powinien być aktywny od momentu wyświetlenia się kreacji na stronie (nie mogą być praktykowane: opóźnienia między pojawieniem się kreacji a aktywacją przycisku);
 2. Nie może być praktykowane emitowanie form layerowych, które samoczynnie poruszają się po ekranie (np. spływajà w dół), co uniemożliwia precyzyjne kliknięcie w przycisk „zamknij X” i powoduje nieintentcjonalne klikni´cia w kreacj´;
 3. W przypadku kreacji rozwijanych (rozwijanie tylko po akcji użytkownika) zamykanie może odbywać się samoczynnie po15 sekundach a w prawym, górnym rogu powinien znajdowaç się przycisk „zamknij” lub „zwiń”. Forma zwinięta kreacji nie może zasłaniać treści strony;
 4. Warstwy przezroczyste layerów nie mogà byç klikalne.

VideoAd w formatach - reklamy display

 1. Maksymalna długość spotu – 30 sekund;
 2. Odtwarzacz (player) powinien być wyposażony w przyciski stop i mute;
 3. Filmy w kreacji mogą być uruchamiane automatycznie, ale z wyciszonym dźwiękiem. Uruchamianie dźwięku może nastąpić tylko po akcji użytkownika (kliknięcie lub najechanie);
 4. Waga kreacji inicjujàcej – zgodna ze standardem dla danego formatu, waga video – 1MB

Fałszywe kreacje

Nie może być praktykowane używanie w reklamach elementów operacyjnych, których funkcja wynikająca z formy, napisu czy konwencji jest niezgodna z ich komunikatem, lub działa w sposób nietypowy. A w szczególności:

 1. nie może być praktykowane używanie w reklamach podstawowych przycisków o treści systemowej jak: “Zamknij”, “OK.”, ikon minimalizowania i zamykania okna, działających inaczej niż wynika to z ich typowej funkcji, niedozwolona jest emisja reklam w formie komunikatów i ostrzeżeń systemowych
 2. przyciski zamieszczane na reklamach muszą wykonywać funkcje zgodne z komunikatami prezentowanymi na przyciskach, np. przyciski imitujące funkcje formularza, listy rozwijanej, pola wyboru nie mogą powodować przekierowania na stronę klienta bądź innej akcji niezgodnej z ich standardową funkcją;

WYMAGANIA SPECYFICZNE FORM REKLAMY

BILLBOARD, DOUBBLE BILLBOARD, SCROLL BILLBOARD, SCROLL DOUBBLE BILLBOARD, TRIPLE BILLBOARD

rozmiar: 468x60, 750x100 pikseli, 750x200, 750x300, 970x300 pikseli, waga: 40kB, format: swf, jpg, gif

Kreacje musi spełniać założenia ogólne. Kreacje typu SCROLL mogą (ale nie muszą) zawierać krzyżyk zamykający z dowiązaniem wywołania funkcji przekazanej do kreacji jako zmienna onCrossClick. Przez pojęcie ‘krzyżyk zamykający’ rozumiemy button prostokątny o rozmiarach nakreślonych przez ramiona krzyżyka, min. 14x14 pikseli. Sposób umieszczenie krzyżyka musi być taki sam jak w kreacji TOPLAYER.

RECTANGLE (śródtekst)

rozmiar: 300x250, 300x300, 275x275 pikseli, waga: 40kB, format: swf, jpg, gif

Kreacje musi spełniać założenia ogólne.

BRANDMARK

rozmiar: 300x300 pikseli, waga: 60kB, format: swf

 1. Kreacja powinna zawierać: nieklikalną belkę (górny pasek), za którą można “złapać” i przesunąć kreację tak, jak okno aplikacji; przycisk “–” służący do minimalizowania kreacji (pozostaje tylko nieklikalna belka), przycisk “zamknij X” – statyczny w prawym górnym rogu.
 2. Kreacja powinna zawierać przycisk powrotu do standardowej wielkości reklamy z dowiązaniem wywołania funkcji przekazanej do kreacji jako zmienna maximize.

Action Script 2.0

Krzyżyk zamykający
on (release){
getURL("javascript:"+_root.onCrossClick+"();","_self");
}

Przycisk minimalizacji
on (release){
getURL("javascript:"+_root.minimize+"();","_self");
}

Przycisk maksymalizacji
on (release){
getURL("javascript:"+_root.maximize+"();","_self");
}

Action Script 3.0

var onCrossClick:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.onCrossClick;
var minimize:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.minimize;
var maximize:String=LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.maximize;
closeButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK,closeAds);
function closeAds(e:MouseEvent):void{
if(onCrossClick){
ExternalInterface.call(onCrossClick);
}}
minButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK,minimizeAds);
maxButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK,maximizeAds);
function minimizeAds(e:MouseEvent):void{
if(minimize){
ExternalInterface.call(minimize);
}}
function maximizeAds(e:MouseEvent):void{
if(maximize){
ExternalInterface.call(maximize);
}}