Obraz z wybranej kamery

Gamskogel - Katschberg -
Talstation Gamskogel-Express
Kamera online Gamskogel - Katschberg - Talstation Gamskogel-Express